layoutelementlayoutelement
 

Sundheds-hotspottet

Hvad er det
Sundheds-hotspottet er en sikker, digital platform mellem sundhedfaglige og borgere i Horsens Kommune. Hotspottet giver mulighed for, at både borger og sundhedsfaglige på tværs af kommune, hospital, praktiserende læger og apotek kan følge udviklingen i borgerens sundhedstilstand.

Samtidig muliggør hotspottet at koble borgeren til viden omkring medicin eller afholde videosamtaler mellem borgere og sundhedfaglige, som også pårørende kan deltage i. Her kan sundhedspersonalet få en bedre forståelse for målingernes værdier og eventuelt hvilke handlinger, der skal til for at sikre en fortsat god sundhedstilstand ved borgeren.

Til hotspottet kan kobles mange forskellige muligheder for målinger af egen helbredstilstand - f.eks. blodtryk, iltmætning, lungefunktion, blodsukker, vægt m.v. Når borgeren foretager en måling, bliver det automatisk overført til hotspottet og kan ses af både borger og sundhedspersonale. Det bliver dermed muligt for sundhedspersonalet at følge udviklingen af borgerens sundhedstilstand uden, at borgeren skal ind til kontrol.

Hvad kan det bruges til nu og fremover
Hotspottet giver borgere mulighed for at være mere selvhjulpne og mindre afhængige af sundhedsvæsnet, fordi målinger og indikationer på sundhedstilstanden kan tilgås hjemmefra. For kronisk syge borgere kan det være udfordrende at mestre eget liv i eget hjem. Med hotspottet forbedres vilkårene for egenmestring og muligheden for at følge med i udviklingen af egen sundhedstilstand. På denne måde kan borgeren tage større ansvar for sit eget liv og situation og få indflydelse på denne. Borgeren kan altså være en aktiv medspiller i egen udvikling, der samtidig kan understøttes af sundhedspersonalet.

Hotspottet kan dermed være med til at reducere eller undgå indlæggelser, da en forværring i sundhedstilstanden i nogle tilfælde kan forebygges ved en tidlig indsats. Når en indlæggelse undgås er det både til gavn og glæde for borgeren selv, ligesom det formindsker de økonomiske omkostninger for sundhedsvæsnet. Hotspottet vil også reducere antallet af hjemmebesøg ved borgeren, hvor der ellers skulle tages målinger, idet borgeren nu gør dette selv. Det samme gælder ambulante besøg, der også bliver erstattet af egenmålinger.

En anden fordel ved hotspottet er at kommunikationen og samarbejdet mellem læge, sygehus, kommune og apotek forbedres. Alt i alt vil denne forbedring af kommunikationen og deling af viden på tværs af sektorer skabe et bedre helhedsoverblik over borgerens sundhedstilstand til gavn for alle parter - borgeren såvel som det samlede sundhedsvæsen.


Sundheds-hotspottet udvikles i samarbejde med appinux.   

Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk