layoutelementlayoutelement
 

Projektorganisation


Se organisationsdiagrammet i fuld størrelse. 


Programgruppen

Programgruppen havde det absolutte ansvar og overvågede projektets fremdrift på strategisk niveau. Den bestod af ejerne af projektet som var hospitalsledelsen på Regionshospitalet Horsens og Direktøren for Sundhed & Omsorg i Horsens Kommune. Herudover deltog formanden for PLO Horsens, projektets formand, næstformand og projektleder. 

Projektets styregruppe
Styregruppen var ansvarlig for den overordnede ledelse og styring af projektet og sikrede de nødvendige ressourcer til projektet. Gruppen var ansvarlig for, at alle projektets produkter blev leveret tilfredsstillende og til tiden, og at risici blev opsporet og afbødet så effektivt som muligt. 

Da det var et tværsektorielt projekt med mange interessenter, der kunne bidrage med specialviden og ledelseskompetencer, var denne gruppe forholdsvis stor set i forhold til en traditionel styregruppe. Gruppen var på 19 personer med ledelsesrepræsentanter fra hospital, kommune, apotekerforening, det private konsortium ’Telesundhed’, MTIC (MedTech Innovation Center), Center for Telemedicin i Region Midt, Nære Sundhedstilbud i Region Midt og praksiskonsulenter (praktiserende læger). Herudover deltog projektets formand, næstformand og projektleder.

Forretningsudvalget 
Sikrede styregruppens formål og var etableret grundet den store styregruppe. Det gav mulighed for større fleksibilitet, dialog og styring med projektlederen. Gruppen var repræsenteret af formand og næstformand i projektet, formand for konsortiet ’Telesundhed’samt projektlederen for projektet.  

Projektleder
Projektlederen var fællesansat mellem Regionshospitalet Horsens og Horsens Kommune og havde til ansvar at varetage den daglige projektledelse i ’Horsens på Forkant med Sundhed’. 

Teknologi og udviklingsgruppe
Dynamisk gruppe, der havde ansvaret for at omdanne brugerdrevne behov til teknologi i form af ’sundheds-hotspottet’. Gruppen blev ledt af projektleder og bestod blandt andet af Next Step Citizen, IT-arkitekter i Horsens Kommune og Region Midtjylland og ledelse fra hospital, kommune og Indkøb og Medicoteknik RM. Gruppen havde også ansvaret for at sikre test og igangsættelse af ’sundheds-hotspottet’ IT-mæssigt. 

Operationaliseringsgruppen
Dynamisk gruppe, der havde ansvaret for organisationsforandring på tværs af sektorerne på baggrund af brugerdrevne behov. De skulle endvidere sikre, at organisationerne kunne anvende det udviklede "Sundheds-hotspot" og følge nye procedurer i ”driftssituation”, så de fastsatte rammer for forskning kunne følges. Kommunikation og medinddragelse havde stor fokus i denne gruppe. Gruppen blev ledt af projektleder og bestod blandt andet af ledelseskompetencer fra hospital og kommune, brugerdreven innovationskonsulenter, Next Step Citizen, Falck Hjælpemidler og Ph.d. studerende.   

Forskning
Der var nedsat en styregruppe for samfundsøkonomisk forskning, hvor professorer fra SDU og AU deltog, sammen med ledelse fra kommunen og formanden i projektet, som havde ansvaret for forskningsområdet i ’Horsens på Forkant med Sundhed’. Projektleder deltager som referent.
Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk