layoutelementlayoutelement
 
Demografisk udvikling
I Horsens Kommune forventes en stor stigning i antallet af ældre de kommende 10 år. Ifølge befolkningsprognosen forventes antallet af ældre (65-79 år) at stige med 35 % (svarende til 3.000 personer).

Baggrund for Horsens på forkant med sundhed

Der er stadigt stigende omkostninger i samfundet til behandling og pleje af borgere med en kronisk sygdom både på hospitaler, kommuner og praktiserende læger. 

Omkostningsstigningen forventes at fortsætte i de kommende år. Der vil derfor være et stort behov for at tænke i nye metoder, der kan understøtte borgerens mestring, og i pleje- og behandlingsformer, der kan håndtere den stigende andel af borgere med kroniske sygdomme på en mere hensigtsmæssig måde. 

Hertil kommer behovet for bedre tværsektorielle værktøjer til at understøtte kronikerprogrammer – f.eks. via en koordineret telemedicinsk indsats og fælles teknologiske værktøjer. Nytænkningen skal tage højde for, at hospitalets ressourcer (senge) er knappe og omkostningstunge for samfundet.

Behandling på hospital er en stor udgiftspost i det kommunale budget og er steget med omlægningen af den kommunale medfinansiering fra 1. januar 2012. Det vil derfor være at foretrække, hvis borgeren med en koordineret tværsektoriel indsats kan behandles forsvarligt i eget hjem, med fokus på at forebygge hospitalsindlæggelser og øge borgerens egenmestring. 

Der er i dag en relativt skarp opdeling mellem de forskellige sektorer og der er behov for, at sætte borgeren og dennes ressourcer mere i centrum. Dermed opnår vi, at borgeren oplever et sammenhængende og helt sundhedsvæsen, hvor tilbuddet er tæt på og indsatsen er koordineret på tværs.