layoutelementlayoutelement
 

Hvem stod bag?

Horsens Kommune og Regionshospitalet Horsens gik sammen om projektet "Horsens på forkant med sundhed", da den fremtidige demografiske sammensætning skaber nye behov i sundhedssektoren, som ikke kunne løse hver for sig med de eksisterende ressourcer. 

I samarbejdet indgik også de praktiserende læger, som var en vigtig krumtap i samarbejdet omkring borgeren

Apotekerforeningen deltog også i samarbejdet, med det formål at skabe mulighed for bedre medicinhåndtering, hvilket er til gavn for både borger og økonomi.  

Projektet ønskede både at udvikle organisationerne på tværs og støtte med teknologisk løsning, hvorfor der blev indgået OPI (Offentlig Privat Innovation) samarbejdsaftale med Konsortiet Telesundhed, som bestod af Falck Hjælpemidler og Next Step Citizen. Først i projektperioden havde Copenhagen Living Lab også været en del af konsortiet. 

Med ønsket om at danne rammen for et evidensbaseret studie blev der også indgået samarbejdsaftale med Syddansk Universitet COHERE med det formål at dokumentere om projektet påvirkede samfundsøkonomien i positiv retning samtidig med, at borgere oplevede samme eller bedre kvalitet og større mulighed for at mestre eget liv. 

Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk