layoutelementlayoutelement
 

Sygeplejerskers kompetencer ved brug af telemedicin

Dette projekt undersøgte sygeplejefaglige kompetencer ved telemedicinske interventioner. Indførelse af telemedicin ændrer ved den traditionelle rollefordeling, samarbejdsrelationer og den konkrete plejeopgave. Det er fortsat underbelyst hvilke kompetencer de nye roller og opgaver kræver af sygeplejer-sker, og hvordan fremtidens sygeplejersker kvalificeres til at arbejde med telemedicin. 

Der blev gennemført fokusgruppeinterview med sygeplejersker tilknyttet projekt Horsens på forkant med sundheden fra henholdsvis Horsens kommune og fra Hospitalsenheden Horsens. Med en eksplorativ tilgang blev det undersøgt, hvordan sygeplejerskerne kan være med til at pege på, hvilke kompetencer der kræves eks. i forhold til en netbaseret kommunikation, relationsdannelse og observation af patien-ten/borgeren på distance. 

Projektet var forankret i Center for forskning i Sundhedsteknologi (CFS), VIA University College. Projektet blev gennemført af adjunkt Anita Lunde, Sygeplejeuddannelsen i Horsens. Astrid Lykke Drachmann, adjunkt og medarbejder fra CFS var også tilknyttet projektet i forhold til gennemførelse af fokusgruppe-interview og databearbejdning.

Indholdsansvarlig Emilie Kragh Kristensen, Hehorsens.Sundheds-It@rm.dk