layoutelementlayoutelement
 

Sygeplejerskers kompetencer ved brug af telemedicin

Dette projekt undersøger sygeplejefaglige kompetencer ved telemedicinske interventioner. Indførelse af telemedicin ændrer ved den traditionelle rollefordeling, samarbejdsrelationer og den konkrete ple-jeopgave. Det er fortsat underbelyst hvilke kompetencer de nye roller og opgaver kræver af sygeplejer-sker, og hvordan fremtidens sygeplejersker kvalificeres til at arbejde med telemedicin. 

Der gennemføres fokusgruppeinterview med sygeplejersker tilknyttet projekt Horsens på forkant med sundheden fra henholdsvis Horsens kommune og fra Hospitalsenheden Horsens. Med en eksplorativ tilgang undersøges, hvordan sygeplejerskerne kan være med til at pege på, hvilke kompetencer der kræves eks. i forhold til en netbaseret kommunikation, relationsdannelse og observation af patien-ten/borgeren på distance. 

Projektet er forankret i Center for forskning i Sundhedsteknologi (CFS), VIA University College. Projektet gennemføres af adjunkt Anita Lunde, Sygeplejeuddannelsen i Horsens. Astrid Lykke Drachmann, adjunkt og medarbejder fra CFS er også tilknyttes projektet i forhold til gennemførelse af fokusgruppe-interview og databearbejdning.
Indholdsansvarlig Wenche Svenning, wenche.svenning@rm.dk